Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov  spoločnosti G&V Solution s.r.o. 

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríš, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby si sa u nás cítil bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) je vysvetliť ti, ako budú tvoje osobné údaje, ktoré nám poskytneš pri používaní našej internetovej stránky www.vaga-camp.com (ďalej len „Stránka“), našich účtov VaGa Agency, VaGa Camp a skupiny Turistky na sociálnej sieti Facebook, nášho účtu vaga_slovakia na sociálnej sieti Instagram a nášho účtu VaGa Agency na sieti YouTube (ďalej len „Účty na sociálnych sieťach“) spracúvané a chránené. Zároveň by sme ťa chceli informovať o tvojich práva v súvislosti so spracúvaním tvojich osobných údajov.

Tieto Podmienky ťa informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní Stránky a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmi prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracúvania tvojich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budeš v pravý čas informovaný.

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Sme obchodná spoločnosť G&V Solution s.r.o., so sídlom Opletalova 96, 841 07 Bratislava, identifikačné číslo: 50 248 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 110401/B a prevádzkujeme Stránku a Účty na sociálnych sieťach. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“). Zodpovedná osoba za našu spoločnosť nebola ustanovená, nakoľko nám táto povinnosť z nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OU nevyplýva. Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s tvojimi osobnými údajmi ti však radi poskytneme na e-mailovej adrese info@vaga-camp.com.

 1. Na aké účely spracúvame tvoje osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

 1. a) Registrácia a vedenie profilu

Stránku si môžeš prehliadať aj bez registrácie. Avšak na využitie niektorých služieb, ktoré ponúkame (publikovanie vlastného obsahu, členstvo vo VaGa Club, prispievanie do diskusií, a pod.), je potrebná registrácia na Stránke. Registrovať sa budeš môcť cez svoj Facebook účet, Google účet alebo pomocou svojho mena, priezviska a emailovej adresy. Pri tvojej registrácii na Stránke od teba budeme požadovať tvoje osobné údaje za účelom vytvorenia, vedenia a vylepšovania tvojho profilu na Stránke (ďalej len „Profil“). Pri registrácii budeme od teba žiadať udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a oboznámime ťa aj s tvojimi právami. Niektoré údaje budú povinné, nakoľko bez nich nevieme vytvoriť, viesť a vylepšovať tvoj Profil. Okrem týchto údajov budeš môcť v rámci svojho Profilu uvádzať aj ďalšie údaje resp. odpovedať na niektoré naše otázky. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Stránke.

 1. b) Fotografie, videá a iný obsah nahratý na Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach

Na Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach môžeš uverejniť a zdieľať rôzne typy príspevkov (články, fotografie, fotoalbumy, videá, komentáre, recenzie, príspevky v diskusiách, a pod.). Niektoré z údajov v tvojich príspevkoch môžu mať charakter osobných údajov, preto odporúčame dôkladne zvážiť, aké údaje chceš o sebe zverejniť a ber na vedomie riziko ich zneužitia. Tvoje údaje a príspevky budú prístupné ostatným (budú verejne dostupné) a my nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať tvoje údaje a príspevky. Ochrana podľa týchto Podmienok sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od nás rozumné požadovať. Taktiež dôkladne zváž, či nahrávaním a zdieľaním príspevkov nezasahuješ do práva na ochranu osobnosti iných fyzických osôb podľa § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení. Nahraním svojej fotografie, videa alebo iného obsahu na Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach nám udeľuješ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých v rámci tohto obsahu. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov na tento účel nájdeš tu.

 1. c) Newsletter

Ak nám k tomu udelíš súhlas, budeme spracúvať tvoju emailovú adresu za účelom zasielania newslettra. V newsletteri ťa informujeme najmä o atraktívnom obsahu zo Stránky. Súhlas so zasielaním newslettera je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v emaily, ktorým ti zasielame newsletter, v nastaveniach Profilu alebo na e-mailovej adrese info@vaga-camp.com. Právnym základom spracúvania tvojich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je tvoj súhlas, udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU.

 1. d) Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodneš zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíš nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame tvoje údaje za účelom zorganizovania súťaže, zabezpečenia a spravovania tvojej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže. Právnym základom spracúvania tvojich osobných údajov je súhlas, ktorý budeme od teba žiadať pri zapojení sa do súťaže.

 1. e) Cookies

Na Stránke používame súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžeš udeliť zakliknutím políčka v lište, ktorá sa ti automaticky zobrazí pri návšteve Stránky. Prečítaj si viac o cookies aj o tom, aké máš možnosti ich ovládať.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri prevádzkovaní Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a poskytovaní služieb spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (registrácia a vedenie Profilu, zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež ti poskytneme poučenie o tvojich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

 1. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

Tvoje osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť tvoje osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú tvoje osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený. 

Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

 1. a) osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 2. b) osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
 3. c) osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Stránky a Účtov na sociálnych sieťach;
 4. d) našim partnerom a sponzorom (u ktorých si napr. môžete objednať rôzne tovary a služby).

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 1. Odkazy na iné stránky

Na našej Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak klikneš na odkaz na webovú stránku tretej strany, budeš presmerovaný na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby si si prečítal pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštíviš.

 1. Ako dlho údaje uchovávame?

Spracúvanie tvojich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. V prípade, ak tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – tvoj súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú si nám súhlas so spracúvaní tvojich osobných údajov udelil alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Pokiaľ tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii tvojich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať tvoje osobné údaje na inom právnom základe. Ak tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Pokiaľ tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 1. Aké sú tvoje práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o tebe spracúvame, ti prináležia viaceré práva, ktoré si môžeš uplatniť.

 1. a) Právo na prístup k osobným údajom

Máš právo na prístup k tvojim osobným údajom a na ich kópiu. Ak tvoje osobné údaje spracúvame, poskytneme ti informácie o tom, aké údaje o tebe spracúvame, za akým účelom, komu sme tvoje osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tvoje údaje uchovávať. Ak požiadaš o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie ti poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadaš o iný spôsob.

 1. b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú tvoje osobné údaje nesprávne, máš právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máš právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžeš opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžeš požiadať o ich opravu.

 1. c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máš právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadaš namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebuješ ich ty na uplatnenie právneho nároku.

 1. d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máš právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak tvoje osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláš súhlas na spracúvanie tvojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

 1. e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe tvojho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máš právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 1. f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame tvoje osobné údaje na základe tvojho súhlasu, máš právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 1. g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítiš dotknutý na svojich právach, môžeš podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

 1. h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU ťa výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa tvojej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme detailnejšie informovať o tvojich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 1. Ochrana súkromia detí

Služba je určená aj osobám pod 16 rokov.

Pokiaľ máš menej ako 16 rokov, požiadaj svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním tvojich osobných údajov.

 1. Ako nás môžeš kontaktovať?

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania tvojich osobných údajov, môžeš nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@vaga-camp.com, alebo prostredníctvom pošty na adrese Opletalova 96, 841 07 Bratislava. Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe tvojej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU ti poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení ťa budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však tvoja žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie

informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

 • odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie Stránky alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Stránky.